دکتر مهرداد بویرحسنی

دکتری هوافضا از انستیتو پلی تکنیک مسکو