تولید انبوه شمع الکترونیکی که با آب کار میکند
تولید انبوه شمع الکترونیکی که با آب کار میکند

می تواند به عنوان تبلیغات برای شرکت های تولید کننده مواد شوینده، طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. روشنایی را می توان به سادگی به منطق دور دست برد.