سیستم مکانیزه شناسایی احتمال آتش سوزی و خاموش کن خودکارآتش زمینه فنی اختراع مربوط اختراع حاضر در زمینه مهندسی مکانیک و به ویژه اطفای حریق است. کلاس های بین المللی اختراع عبارتند از: A62C37/00 مشکل فنی و بیان اهداف اختراع در حال حاضر در زمان اطفای حریق تنها وقوع حریق اعلام می شود و…