حق ثبت اختراع

می توان از هر چیزی الهام گرفت. در این سایت در می یابید که چگونه اداره ثبت اختراعات ایران تصمیم می گیرد که آیا یک اختراع ، فرایند یا روش باید حق ثبت اختراع خود را دریافت کند یا خیر؟!   شما چیزی را که قبلاً در جهان هرگز دیده نشده ، اختراع کرده اید…

می خواهید سریع ثروتمند شوید؟ فکر می کنید ایده شما شما را ثروتمند می کند؟ فکر کنید داشتن حق ثبت اختراع برای ایده شما را ثروتمند خواهد کرد؟   داشتن حق ثبت اختراع به خودی خود شما را ثروتمند نمی کند.  اگر شما ایده ای داشته باشید که همه آن را می خواهند ممکن است…