این سیستم با هشدار به موقع از قطع جریان گاز و هدر رفت گاز مسئولان مربوطه را آگاه کرده و کاهش هزینه و افزایش درآمد قابل توجهی را به سازمان مربوطه میرساند و در حال حاضر بالغ بر ۱۰ ایستگاه گاز به این سیستم تجهیز شده و در حال بهربرداری میباشد و واگذاری به صورت…