اقدامات:

برگزاری جلسات حضوری با سرمایه گزاران

شرکت در گردهمایی های مربوط به سرمایه گزاران جهت ارائه طرح و ایده