هزینه:

از آنجاییکه متقاضیان ایرانی مشمول 90% تخفیف می شوند هزینه ها به صورت زیر می باشد: