از نظر قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.

توضیح اینکه قانون ثبت طرح صنعتی، جنبۀ طراحیِ شکل ظاهری و بصری کالا را که می‌تواند ایجادکنندۀ زیبایی و جذابیت برای مصرف کننده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد.

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است که ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر، قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد، قبل از حق تقدم اظهارنامه، برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان، برای عموم افشاء نشده باشد.

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی، ابتدا میبایست با مراجعه به پرتال مرکز مالکیت معنوی، در سامانه ثبت نام کنند و پس از ورود به سامانه، از قسمت «ثبت اظهارنامه طرح صنعتی»، فرم الکترونیکی مربوطه را تکمیل نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  • تصویر طرح صنعتی
  • مدارک هویتی