امیر محمد شهبازی

کارشناس
قوانین ثبت طرح صنعتی 95%
80%

مهندسی

مهندسی مکانیک

2007 - 2015

حوزه فعالیت

  • ثبت طرح صنعتی
  • تجاری سازی ایده های نو
  • کارشناس جشنواره شیخ بهایی

عضویت

افتخارات و جوایز