دکتر کیوان اصغری

هیئت عملی دانشگاه صنعتی اصفهان(دانشکده عمران)

رئیس سابق اداره انتقال فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان